Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, oktober/ novrmber 2020

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
Vi skal love for, at Coronaen kan ændre dagligdagen for os alle.
 
Men trods skærpede krav, prøver vi nu at afholde den udskudte generalforsamling 2019. Desværre er det også det eneste måde, vi mødes inden jul. Mad og foredrag er tidligere aflyst, men vi bliver også nødt til at aflyse bådejermøde, stiftelsesfest og bankospil.
 
Vi håber det meste normaliseres i det nye år. Læs om alle intiativerne nedenfor. Læs også om reglerne for overflytning af både til ny erstatninghavn i Nordhavn på grund af Nordhavnstunnel, Status for visionsarbejde og en samlet helhedsplan for Svanemøllehavnen og Værket, samt overløbstunnel. 
 
 Håber vi ses til generalforsamling.
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

NYT CORONATILTAG: HUSK MUNDBIND OVERALT I KLUBHUS

NU AFHOLDES Generalforsamling d. mandag 30/11 kl. 19.00 i Frems restaurant.

 Dagsorden:
       
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Regnskab kan læses her: http://oesf.dk/nyheder/2020/06/afholdelse-af-den-udskudte-generalforsamling/
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Følgende er på valg: Birgit Ryaa (genopstiller), Lars Walter(genopstiller), Stig Nonbo (genopstiller), Niels-Jørgen Larsen (genopstiller), Leif Beyer(ønsker ikke genvalg)
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen Gitte Primdahl (genopstiller)
 8. Valg af en intern revisor
 9. Eventuelt.

       
 HUSK FRIST FOR INDSENDELSE AF FORSLAG SENEST d. 16/11/20
I følge retningslinjerne fra Dansk Sejlunion, kan vi holde generalforsamling med op til 500 mennesker, hvis de sidder på stole og kigger samme vej. Samtidig skal lokalerne være så store, at afstandskrav overholdes. Men
 
HUSK.
 
1) Brug mundbind indtil du sidder ned
 
2) Bliv siddende på pladsen og gå hjem umiddelsbart efter

3) Der vil ikke være mad-og ølsalg. Medbring egne drikkevarer. Dog vil der ved indskrivning blive udleveret øl/vand
 
4) Find den rigtige kø (inddelt efter fornavne), når du skal krydses af
 
5) Husk afstand og der vil være masser af håndsprit.
 DU KAN LÆSE DANSK SEJLUNIONS ANBEFALINGER OM GENERALFORSAMLINGER HER:

ØVRIGE CORONATILTAG

BÅDEJERMØDET d. 16/11 ER AFLYST.
 
Der holdes således ikke bådejermøde i 2020. Vigtige informationer vil blive givet via Nyhedsbrev og Hjemmeside.
 
(Du kan også sende kommentarer eller spørgsmål til pladsudvalget@oesf.dk)
 
 
STIFTELSESFEST 21/11 2020 AFLYST
 
ÅRETS JUBILARER VIL BLIVE HYLDET VED STIFTELSESFESTEN i 2021.
 
 
SE NEDENFOR, HVEM DET DREJER SIG OM: 
ÅRETS JUBILARER ER:
 
25 ÅR: Jane Hinsch, Michael Mørkeberg, Kjeld Friis Larsen, Robert C.Andersen
40 ÅR: Charlotte H.Bak, Ole Chr. Andersen, Bjarne Aabech, Gyda Andersen
50 ÅR: Erik V.Nielsen, LonnieIngvardsen
60 ÅR: Leif Beyer
 

BANKOSPIL 06/12 2020 ER AFLYST.p.gr.a. coronarestriktioner

På trods af Corona og manglende festivitas kom standeren ned.

NY ERSTANINGSHAVN FOR HVEM OG HVORNÅR ?

Nordhavnstunnel – plan for udflytning til erstatningshavnen.
ved Havnefoged Anders Ostenfeldt
 
Som vejdirektoratets planer ser ud vil erstatningshavnen i Færgehavn Nord være klar til ibrugtagning i foråret 2022
Hvis der ikke sker ændringer som Svanemøllehavnen A/S ikke er herre over er det planen at vi går frem efter nedenstående liste.
 
 I løbet af efteråret 2021 vil der blive orienteret om det detaljerede forløb ved direkte email til bådejerne i Svanemøllehavnen, på klubbernes bådejermøder og via klubbernes nyhedsbreve / klubblade. Der kan også blive tale om at holde orienteringsmøder for bådejerne på tværs af klubberne.
 
 Der vil i forbindelse med udflytningen blive mulighed for at bådejerne kan vælge at flytte frivilligt til erstatningshavnen. Den frivillige flytning kommer til at foregå ved et selvbetjeningssystem, som kommer til at fungere på samme måde som når man bestiller en plads i en biograf eller et tog.
 
 De første som får mulighed for at vælge plads ved frivillig flytning vil være dem, der ligger i det berørte område nord for midtermolen og yderst på østmolen. Planen er, at dette vil være ca. 2 uger fra starten af december 2021  Derefter åbnes der for at alle bådejere i havnen kan vælge at flytte frivilligt til erstatningshavnen i den resterende del af december 2021
 
 I begyndelsen af januar 2022 får de bådejere der er tilbage i det berørte område mulighed for at vælge imellem de pladser der på det tidspunkt er ledige i Svanemøllehavnen eller i erstatningshavnen. Varigheden af denne periode vil være ca- 1 uge.
 
 Til slut fordeles de både fra det berørte område som ikke har valgt plads på de ledige pladser ved lodtrækning. Pladserne kan ligge i erstatningshavnen eller i den åbne del af Svanemøllehavnen. Systemet til frivilligt valg af plads vil være indrettet sådan, at man kun kan vælge blandt de pladser som har den rigtige størrelse til båden og fordelingen sker efter ”først til mølle” princippet. Fordelingen vil foregå online og der vil ikke være mulighed for på forhånd at indsende ønsker om en speciel placering i erstatningshavnen.
 
Havnekontoret vil i begrænset omfang kunne behandle telefoniske henvendelser om frivillig flytning i perioden hvor systemet er åbent. Når erstatningshavnen er taget i brug og alting er kommet på plads vil havnekontoret kunne behandle flytteønsker og bytteønsker på sædvanlige vilkår. Realistisk set vil det nok først være et stykke ind i sommeren 2022 eller til sæsonen 2023. 

VISIONSARBEJDET FOR FREMTIDENS SVANEMØLLEHAVN

I forbindelse med vedtagelse af kommunalplan for København, blev By og Havn pålagt, at lave en helhedsplan/visionsplan for Svanemøllehavnen og evt. nye aktiviteter f.eks. Teknisk Museum og Boligbyggeri.
 
Der er nedsat en styregruppe ( Repræsentanter for By og Havn, 1 repræsentant for hver af sejlklubberne, 1 repræsentant for roklubberne og 1 repræsentant for vinterbaderne). Samtidig har Spektrum arkitekter fået til opgave, at kortlægge en proces samt beskrive, hvilke problemer, der er allerede nu og hvilke potentialer den nyværende havn indeholder. 
Arkitekterne har så lavet individueller interviews med alle klubberne i havnen, Østerbro lokaludvalg, klubber i Nordhavn osv.. Det er resulteret i nedenstående punkter om den nuværende Svanemøllehavn.
 
"UDFORDRINGER
- Pladsmangel på land og til vand
- Manglende sammenhæng i havnen
- Føles som en ’lukket klub’ for folk udefra
- De kommende års store projekter
- Manglende sikkerhed/ korte lejekontrakter
- Generelt pres/ intensiveret brug af havnen
 
 
POTENTIALER
-Forankrede foreninger med stolte historier og fællesskab
- En livlig havn med mange aktiviteter
- Mange eksisterende og nye brugere i havnen
- Glæde og ejerskab til havnen blandt brugerne
- En havn med autenticitet, sjæl og ’kant’
 
Ud fra dette har der netop været afholdt virtuel workshops med flere repræsentanter far alle havnens klubber og Østerbro Lokaludvalg. 
 
Øresunssejlklubben Frem har fremhævet mange ting, men især 5 punkter:
1) Lange leje kontrakter, med lang opsigelse til alle klubber i havnen.
2) Nyt fælles bedings - og optagningsanlæg sammen med K.A.S
3) Mulighed for at kunne gå hele vejen langs vandet fra den ene ende af havnen til den anden
4) Bedre toilet og grillfaciliteter i Frems side af Havnen
5) Bevarelse af det maritime og muligheden for at fastholde medlemmer i klubberne.
 

SKYBRUDSTUNNEL FLYTTET EFTER PROTESTER

Den meget omtalte Skybrudstunnel til overløbsvand i tilfælde af, at det normale system ikke kan klare voldsom nedbør, havde HOFOR tænkt sig at placere yderste på Svaneknoppen. Det ville dels forhindre især Sundet i at få deres både på land på deres egen plads, når de forhindres i normal optagning grundet Nordhavnstunnel. Dels vil der være stor risiko for at badestrand og havn ville blive forurenet.
 
Efter stærke protester blandt andet fra FREM, besluttede politikerne at underkende HOFOR og flytte tunnelen ud ved Fiskerihavnen. Sundet takker for støtte og vi er alle glade.

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
 

Sejlerskolen er i uge 43 startet med vinterens undervisning i navigation og sejlkundskab, begge hold er fuld bookede.

Desværre er Covid-19 stadig en modspiller, så fra 26/10 og foreløbig 4 uger frem må vi kun være 10 personer sammen.

Dette har gjort at holdene er blevet delt, så vi kan overholde kravet om max 10 personer er sammen ad gangen.

Navigation er delt så der fortsat er undervisning om mandagen, men hold 1 er kl 17-19, og hold 2 kl 19-21.

Sejlkundskab er delt så hold 1 er til undervisning om tirsdagen, og hold 2 om onsdagen.

 

Ydermere er der nu også fra torsdag 29. Oktober krav om brug af mundbind i klubhuset indtil man sidder ned, men tingene ændrer sig hurtigt så følg med på https://dansksejlunion.dk/corona/information-om-sejleruddannelserne-under-corona

 Husk man skal IKKE møde op hvis man føler sig dårlig.

 Vi forventer at sende link til tilmelding til forårets klargøringsdage til de der har fået plads til sejlads i 2021 i slutningen af oktober eller først i november, faktura på skolepenge vil komme til februar.

Foreløbig holdliste hænger på tavlen i skolestuen  

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 39293385

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 18.november 2020

Om dette nyhedsbrev

 
 • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
 • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
 • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
 • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
 • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev