Se dette nyhedsbrev i en browser
Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"
 
                                                                                                                           Marts 2021

Kære Fremmer.
 
 
 
Foråret nærmer sig, påsken står for døren, bådene skal snart i vandet.
Alligevel er dette et Nyhedsbrev med endnu en gang coronanedlukninger. Lad os håbe, det bliver det sidste.
 
I hvertfald kommer bådene i vandet, se søsætningslisterne.
 
På trods af nedlukninger er der flere store projekter på tegnebrættet i havnen.
Det drejer sig om etablering af erstatningshavn på Nordhavnssiden i forbindelse med tunnelbyggeri og arbejde med en visionsplan for hele havnen i takt med, at Svanemølleværket omdannes (måske) til teknisk museum og kommende boligbyggeri.
 
Nedlukning og vinter kan ikke stoppe en nyslået OK-sejler, læs Steens beretning.
 
Du kan også læse om Sejlerskolen og hvad der sker  i disse coronatider.
 
Altså velkommen til en opdatering fra din klub.
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

GENERALFORSAMLING 22/3 2021 UDSKUDT

Corona epidemien er desværre endnu engang  årsag til en planlagt generalforsamling må udsættes, da det i øjeblikket er ikke muligt at afholde generalforsamling i klubhuset / restauranten.  

Bestyrelsen er opmærksom på, at dermed vil fristen for afholdelse af generalforsamlingen i marts (vedtægternes §9), blive overtrådt, men ifølge bl.a. Dansk Sejlunion vil der være hjemmel i en nødtilstand.

Generalforsamlingen indkaldes igen, når bestyrelsen/regeringen mener, det er forsvarligt. Indkaldelse vil ske med mindst 3 ugers varsel, så evt. forslag kan fremsendes inden de fastsatte 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen fortsætter som hidtil indtil generalforsamlingen.

ØVRIGE CORONATILTAG

KLUBHUSET ER LUKKET. Der er adgang til toilet. 
 
Retningslinjer fra Dansk Sejlunion:  dansksejlunion.dk/corona
 
 
MØDE FOR NYE MEDLEMMER AFLYSES
Planlagt møde for nye medlemmer torsdag 18. marts aflyses. Grundet restriktioner må vi ikke være i klubhuset.
 
Næste møde for nye medlemmer er torsdag 16. september kl. 17:00
 
PARKERINGSTILLADELSER
Alle der parkerer på pladsen skal have ny tilladelse i år.
(Bemærk at denne parkeringstilladelse kun gælder for parkering på Frem’s plads).

Det bliver muligt at parkere på pladsen, når bådene er søsat, det bliver ca 1/5, der åbnes.

Udlevering af P-tilladelse sker normalt på kontoret i åbningstiden om torsdagen kl 17:30-19:00, og man registreres på sit medlemsnummer.

I øjeblikket er der ikke åbent i klubhuset og kontoret er derfor lukket. 

Hvis restriktionerne fortsætter til bådene er i vandet og parkering igen bliver mulig, finder vi alternativ løsning på udlevering af parkeringstilladelser.

Følg med i Nyhedsbrev og på hjemmesiden.
 
RESTAURANTEN åbner lige så snart myndighederne giver tilladelse.
 
Følg med på restaurantens hjemmeside: www.sejlklubbenfrem.dk
 
 

SØSÆTNING FORÅRET 2021

 
Her er listererne for søsætning, der starter  6.april
 
 
Fra Kulpladsen foregår det d. 11,april.
 
Hvis du har haft din båd på land sidste sæson bliver du automatisk tildelt en tid til ny søsætning eller optagning. Lister med datoer og tidspunkter slås op her på siden af Pladsudvalget. Hvis du ønsker en anden tid end den opslåede eller måske ingen søsætning eller optagning i indeværende år, så kontakt Pladsudvalget på pladsudvalg@oesf.dk.
Frokostpause på Svanemølleværket under byggeri -1952

NY ERSTANINGSHAVN FOR HVEM OG HVORNÅR ?

Nordhavnstunnel – plan for udflytning til erstatningshavnen.
ved Havnefoged Anders Ostenfeldt
 
Som vejdirektoratets planer ser ud vil erstatningshavnen i Færgehavn Nord være klar til ibrugtagning i foråret 2022
 
TIDSPLAN
•2021 Kommende sæson, havnen intakt  •Begyndende omlægning af rør mm. 2021 •Vinteren 2021/22 lukning af svanemøllehavnen – 600 pladser •Forår 2022 ibrugtagning af erstatningshavn – færgehavn nord •2027 tilbage flytning til svanemøllehavnen.
 
BERØRTE PLADSER
•600 pladser •Flytning 1:1 •Forventet berørte pladser: 1-360, 400-513, 876-909, 1200-1216 & 2001-2068 Svanesøen og søspejderne
 
HVAD SKAL JEG SOM BÅDEJER GØRE:
•For nuværende ingenting •mere information på et senere tidspunkt – Forventeligt sommer/efteråret 2021
 
Hvis der ikke sker ændringer som Svanemøllehavnen A/S ikke er herre over er det planen at vi går frem efter nedenstående liste.
  I løbet af efteråret 2021 vil der blive orienteret om det detaljerede forløb ved direkte email til bådejerne i Svanemøllehavnen, på klubbernes bådejermøder og via klubbernes nyhedsbreve / klubblade. Der kan også blive tale om at holde orienteringsmøder for bådejerne på tværs af klubberne.
  Der vil i forbindelse med udflytningen blive mulighed for at bådejerne kan vælge at flytte frivilligt til erstatningshavnen. Den frivillige flytning kommer til at foregå ved et selvbetjeningssystem, som kommer til at fungere på samme måde som når man bestiller en plads i en biograf eller et tog.
  De første som får mulighed for at vælge plads ved frivillig flytning vil være dem, der ligger i det berørte område nord for midtermolen og yderst på østmolen. Planen er, at dette vil være ca. 2 uger fra starten af december 2021  Derefter åbnes der for at alle bådejere i havnen kan vælge at flytte frivilligt til erstatningshavnen i den resterende del af december 2021
  I begyndelsen af januar 2022 får de bådejere der er tilbage i det berørte område mulighed for at vælge imellem de pladser der på det tidspunkt er ledige i Svanemøllehavnen eller i erstatningshavnen. Varigheden af denne periode vil være ca- 1 uge.
  Til slut fordeles de både fra det berørte område som ikke har valgt plads på de ledige pladser ved lodtrækning. Pladserne kan ligge i erstatningshavnen eller i den åbne del af Svanemøllehavnen. Systemet til frivilligt valg af plads vil være indrettet sådan, at man kun kan vælge blandt de pladser som har den rigtige størrelse til båden og fordelingen sker efter ”først til mølle” princippet. Fordelingen vil foregå online og der vil ikke være mulighed for på forhånd at indsende ønsker om en speciel placering i erstatningshavnen.
 
Havnekontoret vil i begrænset omfang kunne behandle telefoniske henvendelser om frivillig flytning i perioden hvor systemet er åbent. Når erstatningshavnen er taget i brug og alting er kommet på plads vil havnekontoret kunne behandle flytteønsker og bytteønsker på sædvanlige vilkår. Realistisk set vil det nok først være et stykke ind i sommeren 2022 eller til sæsonen 2023. 

ANDRE FYSISKE PROJEKTER I HAVNEN

•Spildevandsledning rykkes ved jolle- broen
•136 kv el-kabel, sø-kabel lægges ud fra svanemøllebugten til amager værket •skybrudstunnel
•Optagekaj ved sundet, nord for svaneknoppen
 
MERE INFORMATION:
 
•Havnens hjemmeside: www.SMHAVN.DK  - Nordhavnstunnel
•Facebook gruppe: svanemøllehavnen

VISIONSARBEJDET FOR FREMTIDENS SVANEMØLLEHAVN

I forbindelse med vedtagelse af kommunalplan for København, blev By og Havn pålagt, at lave en helhedsplan/visionsplan for Svanemøllehavnen og evt. nye aktiviteter f.eks. Teknisk Museum og Boligbyggeri.
 
Der er nedsat en styregruppe ( Repræsentanter for By og Havn, 1 repræsentant for hver af sejlklubberne, 1 repræsentant for roklubberne og 1 repræsentant for vinterbaderne). Samtidig har Spektrum arkitekter fået til opgave, at kortlægge en proces samt beskrive, hvilke problemer, der er allerede nu og hvilke potentialer den nyværende havn indeholder. 
Arkitekterne har så lavet individueller interviews med alle klubberne i havnen, Østerbro lokaludvalg, klubber i Nordhavn osv.. Det er resulteret i nedenstående punkter om den nuværende Svanemøllehavn.
 
"UDFORDRINGER
- Pladsmangel på land og til vand
- Manglende sammenhæng i havnen
- Føles som en ’lukket klub’ for folk udefra
- De kommende års store projekter
- Manglende sikkerhed/ korte lejekontrakter
- Generelt pres/ intensiveret brug af havnen
 
 
POTENTIALER
-Forankrede foreninger med stolte historier og fællesskab
- En livlig havn med mange aktiviteter
- Mange eksisterende og nye brugere i havnen
- Glæde og ejerskab til havnen blandt brugerne
- En havn med autenticitet, sjæl og ’kant’
 
Ud fra dette har der netop været afholdt virtuel workshops med flere repræsentanter far alle havnens klubber og Østerbro Lokaludvalg. 
 
Øresunssejlklubben Frem har fremhævet mange ting, men især 5 punkter:
1) Lange leje kontrakter, med lang opsigelse til alle klubber i havnen.
2) Nyt fælles bedings - og optagningsanlæg sammen med K.A.S
3) Mulighed for at kunne gå hele vejen langs vandet fra den ene ende af havnen til den anden
4) Bedre toilet og grillfaciliteter i Frems side af Havnen
5) Bevarelse af det maritime og muligheden for at fastholde medlemmer i klubberne.
 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen

Fra 1. Marts er det nu blevet tilladt at vi som forening må være 25 personer samlet når det er udenfor, det vil sige vores klargøring af skolebåde kan ske som planlagt.
Vi må fortsat vente med indendørs undervisning, hvor vi stoppede undervisningen på de 2 vinterkurser midlertidigt fra 9.12.2020 grundet Covid-19 restriktioner, der gør at klubhuset er lukket. Når det igen er muligt fortsætter vi begge kurser, alle der er tilmeldt undervisning får mail når vi ved mere.
Der er 17. Februar udsendt 
informationsmateriale fra sejlerskolen@oesf.dk til alle der skal sejle i sommeren 2021, hvis du ikke har modtaget den så tjek dit spamfilter.
Faktura på skolepenge er også udsendt, og skolepenge skal være betalt inden 1. April, hvis du ikke har modtaget denne så send en mail til sejlerskolen@oesf.dk.

Vi forventer at kunne holde introduktionsmøde onsdag 28. April kl 19:30 for alle elever og lærere. De der skal til prøve i år skal notere sig, at der er repetition af motorlære lørdag 18. September og praktisk prøve lørdag 25. September.

 

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 
HER ER SÅ EN DEJLIG MEDLEMSHISTORIE LESS is MORE ( Fra turbåd til OK jolle)
Steen Vangstrup
 
Nogle gange så tager tilværelsen en retning, man ikke troede. En dag drejer man til højre, og ikke til venstre som man plejer, og så møder man noget nyt.
En gang i sensommeren, hvor fruen var ude med et par veninder, hvilket man godt måtte dengang, tog jeg ned i klubben: Der var et arrangement for nye og gamle medlemmer om, hvad klubben havde at byde på. Niels-Jørgen og en anden moden herre fortalte om klublivet, og sådan lidt en passant faldt snakken på, at der også var en gruppe, der sejlede ok-jolle. Jeg havde lige solgt min H-båd. 
Så stod jeg der, nogle tusinde kroner rigere, men en båd fattigere. Og så dukkede det, der med ok-jollen op igen. Frøet med at vende tilbage til at sejle jolle var sået, og sidst i september fandt jeg en gammel 70-er jolle fra Henriksens Jolleværft til salg i Stenungssund. Uden videre betænkningstid købte jeg den, smed den op på taget og fragtede den til dens nye bestemmelsessted i FREM. Her taler vi ca. 1. oktober 2020. Siden (vi skriver i dag 1. februar) er det blevet til omkring 25 ture i min nyerhvervelse. Med denne lille jolle har jeg genopdaget den helt enkle primitive glæde ved at sejle: Den nære kontakt til havet (du sidder jo med røven i det), den hurtige respons: er der et lille pust, så accelererer du med det samme. Det er helt enkelt 100 % sejlglæde for få midler. I disse dage pendler jeg rundt i Sundet, sejler til Langelinie og spiser frokost, runder Flakfortet og glæder mig til igen at kunne sejle til Sverige, sejler nordpå og gør holdt i Skovshoved og Tårbæk. Så med mottoet fra arkitekten Mies van der Rohe kan jeg sige, at LESS IS MORE. Der er fuld valuta for pengene med jollesejlads. Har du efter at have læst disse linjer fået mod på at prøve selv, så kom ned på pladsen: jeg giver en tur!  (Forkortet af red.)

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 39293385. MIDLERTIDIGT LUKKET

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10 april 2021

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev