Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, oktober/ nHvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"
 
                                                                                                                           December 2020

Kære Fremmer.
 
 
I ønskes alle nogle rigtig gode juledage lige meget, hvordan I nu har mulighed for at holde dem. Men også et godt nytår, et 2021, hvor al ting forhåbventlig vender.
 
Coronaen har ændret dagligdagen for os alle.
 
Det betyder ihvertfald aflysninger. Mad og foredrag er aflyst ihvertfald i januar og februar, ligesom der heller ikke bliver nogen nytårskur.
 
I klubhuset gælder særlige restriktioner.
 
Men ikke alt arbejde er stoppet. Der arbejdes intenst med at forberede overførelse for nogle både til ny havn i forbindelse med Nordhavns tunnelbyggeriet. Samtidig arbejdes der videre med en visionsplan for hele havnen.
 
Den kommende ordinære generalforsamling er planlagt også selvom, vi netop har afholdt en.
 
Men altså god jul og godt nytår
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

GENERALFORSAMLINGER

 GENERALFORSAMLING (UDSKUDT) 10/11 2020.
 
Det var en lille sluttet skare, der tappert mødte op til generalforsamlingen. Alt forløb i god ro og orden. Leif Beyer trak sig desværre fra bestyrelsen og havnebestyrelsen. I stedet blev Henrik Toft valgt, han er også klubbens repræsentant i Svnemøllehavnen A/S. Velkommen til arbejdet.
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22/3 2021.

I følge vedtægterne skal ændringsforslag stilles inden 1/2 -2021.
Nærmere besked og dagsorden senere

ØVRIGE CORONATILTAG

KLUBHUSET ER LUKKET. Der er adgang til toilet. Dette er gældende foreløbig frem til 3/1.
Retningslinjer fra Dansk Sejlunion  https://dansksejlunion.dk/corona
 
 
 
 
 ÅRETS NYTÅRSKUR ER AFLYST
 
MAD OG FOREDRAG , FORELØBIG JANUAR, FEBRUAR AFLYST.
 

FORELØBIG MELDING : RESTAURANT ÅBNER 1/3 2021

FROKOSTPAUSE MENS SVANEMØLLEVÆRKET BYGGES

NY ERSTANINGSHAVN FOR HVEM OG HVORNÅR ?

Nordhavnstunnel – plan for udflytning til erstatningshavnen.
ved Havnefoged Anders Ostenfeldt
 
Som vejdirektoratets planer ser ud vil erstatningshavnen i Færgehavn Nord være klar til ibrugtagning i foråret 2022
 
TIDSPLAN
•2021 Kommende sæson, havnen intakt  •Begyndende omlægning af rør mm. 2021 •Vinteren 2021/22 lukning af svanemøllehavnen – 600 pladser •Forår 2022 ibrugtagning af erstatningshavn – færgehavn nord •2027 tilbage flytning til svanemøllehavnen.
 
BERØRTE PLADSER
•600 pladser •Flytning 1:1 •Forventet berørte pladser: 1-360, 400-513, 876-909, 1200-1216 & 2001-2068 Svanesøen og søspejderne
 
HVAD SKAL JEG SOM BÅDEJER GØRE:
•For nuværende ingenting •mere information på et senere tidspunkt – Forventeligt sommer/efteråret 2021
 
Hvis der ikke sker ændringer som Svanemøllehavnen A/S ikke er herre over er det planen at vi går frem efter nedenstående liste.
  I løbet af efteråret 2021 vil der blive orienteret om det detaljerede forløb ved direkte email til bådejerne i Svanemøllehavnen, på klubbernes bådejermøder og via klubbernes nyhedsbreve / klubblade. Der kan også blive tale om at holde orienteringsmøder for bådejerne på tværs af klubberne.
  Der vil i forbindelse med udflytningen blive mulighed for at bådejerne kan vælge at flytte frivilligt til erstatningshavnen. Den frivillige flytning kommer til at foregå ved et selvbetjeningssystem, som kommer til at fungere på samme måde som når man bestiller en plads i en biograf eller et tog.
  De første som får mulighed for at vælge plads ved frivillig flytning vil være dem, der ligger i det berørte område nord for midtermolen og yderst på østmolen. Planen er, at dette vil være ca. 2 uger fra starten af december 2021  Derefter åbnes der for at alle bådejere i havnen kan vælge at flytte frivilligt til erstatningshavnen i den resterende del af december 2021
  I begyndelsen af januar 2022 får de bådejere der er tilbage i det berørte område mulighed for at vælge imellem de pladser der på det tidspunkt er ledige i Svanemøllehavnen eller i erstatningshavnen. Varigheden af denne periode vil være ca- 1 uge.
  Til slut fordeles de både fra det berørte område som ikke har valgt plads på de ledige pladser ved lodtrækning. Pladserne kan ligge i erstatningshavnen eller i den åbne del af Svanemøllehavnen. Systemet til frivilligt valg af plads vil være indrettet sådan, at man kun kan vælge blandt de pladser som har den rigtige størrelse til båden og fordelingen sker efter ”først til mølle” princippet. Fordelingen vil foregå online og der vil ikke være mulighed for på forhånd at indsende ønsker om en speciel placering i erstatningshavnen.
 
Havnekontoret vil i begrænset omfang kunne behandle telefoniske henvendelser om frivillig flytning i perioden hvor systemet er åbent. Når erstatningshavnen er taget i brug og alting er kommet på plads vil havnekontoret kunne behandle flytteønsker og bytteønsker på sædvanlige vilkår. Realistisk set vil det nok først være et stykke ind i sommeren 2022 eller til sæsonen 2023. 

ANDRE FYSISKE PROJEKTER I HAVNEN

•Spildevandsledning rykkes ved jolle- broen
•136 kv el-kabel, sø-kabel lægges ud fra svanemøllebugten til amager værket •skybrudstunnel
•Optagekaj ved sundet, nord for svaneknoppen
 
MERE INFORMATION:
 
•Havnens hjemmeside: www.SMHAVN.DK  - Nordhavnstunnel
•Facebook gruppe: svanemøllehavnen

VISIONSARBEJDET FOR FREMTIDENS SVANEMØLLEHAVN

I forbindelse med vedtagelse af kommunalplan for København, blev By og Havn pålagt, at lave en helhedsplan/visionsplan for Svanemøllehavnen og evt. nye aktiviteter f.eks. Teknisk Museum og Boligbyggeri.
 
Der er nedsat en styregruppe ( Repræsentanter for By og Havn, 1 repræsentant for hver af sejlklubberne, 1 repræsentant for roklubberne og 1 repræsentant for vinterbaderne). Samtidig har Spektrum arkitekter fået til opgave, at kortlægge en proces samt beskrive, hvilke problemer, der er allerede nu og hvilke potentialer den nyværende havn indeholder. 
Arkitekterne har så lavet individueller interviews med alle klubberne i havnen, Østerbro lokaludvalg, klubber i Nordhavn osv.. Det er resulteret i nedenstående punkter om den nuværende Svanemøllehavn.
 
"UDFORDRINGER
- Pladsmangel på land og til vand
- Manglende sammenhæng i havnen
- Føles som en ’lukket klub’ for folk udefra
- De kommende års store projekter
- Manglende sikkerhed/ korte lejekontrakter
- Generelt pres/ intensiveret brug af havnen
 
 
POTENTIALER
-Forankrede foreninger med stolte historier og fællesskab
- En livlig havn med mange aktiviteter
- Mange eksisterende og nye brugere i havnen
- Glæde og ejerskab til havnen blandt brugerne
- En havn med autenticitet, sjæl og ’kant’
 
Ud fra dette har der netop været afholdt virtuel workshops med flere repræsentanter far alle havnens klubber og Østerbro Lokaludvalg. 
 
Øresunssejlklubben Frem har fremhævet mange ting, men især 5 punkter:
1) Lange leje kontrakter, med lang opsigelse til alle klubber i havnen.
2) Nyt fælles bedings - og optagningsanlæg sammen med K.A.S
3) Mulighed for at kunne gå hele vejen langs vandet fra den ene ende af havnen til den anden
4) Bedre toilet og grillfaciliteter i Frems side af Havnen
5) Bevarelse af det maritime og muligheden for at fastholde medlemmer i klubberne.
 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
Sejlerskolen stopper undervisningen midlertidigt  grundet nye Covid-19 restriktioner, der gør at klubhuset er lukket. Vi håber at kunne starte igen fra 4. Januar, men alle der er tilmeldt undervisning får mail når vi ved mere.

Linket til tilmelding til 2 obligatoriske klargøringsdage er desværre forsinket, det bliver sendt på mail til alle der er på hold i 2021. Hvis der er nogen der alligevel ikke skal sejle, bedes I give besked til sejlerskolen@oesf.dk, vi har en lang venteliste at tage fra, hvis der bliver ledige pladser.

Foreløbig holdliste hænger på tavlen i skolestuen.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 39293385. FØRSTE GANG i 2021 14/01.

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 18.november 2020

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev