Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, januar  2018

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
 
 
GODT NYTÅR til alle. 
I slutningen af 2017 havde klubben en række vellykkede arrangementer, stiftelsesfest, Mad og Foredrag og banko. Nytårkuren er allerede afholdt, men der er tilbud om mange nye fælles oplevelser i 2018.
 
Vi kan allerede nu drømme om forår, ihvertfald er søsætningslisterne klar, se linket i Nyhedsbrevet. Her får du også første indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
Men inden da er der tilbud om flere Mad og Foredrag arrangementer. Hør om Svanen og Thyras togt over Atlanten, eller sejl i Nordboernes fodspor langs Grønlands vestkyst.
Derudover er der også et flot fastelavnsarrangement. Prøv noget nyt, mød frem og drøm dig tilbage til barndommen eller tag børn eller børnebørn ved hånden.
 
Som sædvanligt er der også nyt fra Sejlerskolen og Havnen. Læs blandt andet om at rokere til anden plads eller betaling af sommerlejen for 2018.
 
Hvis du har mistet overblikket, så finder du i slutningen af nyhedsbrevet datoerne for klubbens mange aktiviteter i hele 2018.
 
God læselyst og husk at gemme eller printe Nyhedsbrevet ud, så du kan vende tilbage.
 
Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

HUSK GENERALFORSAMLING 19.MARTS kl. 19.00

SØSÆTNINGSLISTER

Foråret nærmer sig langsomt. Her er link til forårets søsætningslister  http://oesf.dk/baadejer/soesaetning-og-ophaling/.
 
Søsætning fra kulpladsen starter  Lørdag d. 21 april kl. 7.00 startende med den tungeste båd først ( altså sidst op - først i ) 

KLUBBEN HAR BRUG FOR DIN E- MAILADRESSE .

Kassereren efterlyser medlemmernes e-mailadresse
Det vil være en stor hjælp for klubbens administration at få oplyst mailadressen til flere medlemmer. Vi mangler rigtig mange mailadresser.
Efterlysningen bragte vi i efteråret, men desværre reagerede kun få medlemmer. Nogle har ment, at vi jo allerede har deres mailadresse med Nyhedsbrevet. Den mailingliste har ingen sammenhæng med klubbens medlemsregister. Nyhedsbrevets liste bærer nemlig ikke personnavne, den er kun, om man så må sige, en anonym mailingliste.
Den kan kontoret ikke bruge ved personlige henvendelser f.eks. ved kontingentopkrævning, forhold omkring båden m.v. Så derfor, send venligst en mail med dit navn (og medlemsnummer eller postadresse for at undgå forvekslinger) til: kassereren@oesf.dk

MAD OG FOREDRAG

I vinterens hyggelige mørke og får vi os lidt mad og et spændende foredrag. Det er nu 5. sæson, hvor sejlerne mødes den sidste torsdag i oktober, november, januar, februar og marts.
Frems restaurant serverer mad til 98 kr (drikkevarer kan købes) fra kl.17.30. Foredragene starter kl. 19.00 og slutter 21.00 med en pause. Aller garanteret en hyggelig, oplysende og nogle gange overraskende aften.
 
TORSDAG 25 januar:
 
Med Søværnets sejlkuttere over Atlanten
 
Søværnets to sejlskoleskibe SVANEN og THYRA, der normalt uddanner Søværnets kadetter i sejlads i hjemlige farvande, gennemførte i vinteren 2016-17 et togt over Atlanten til Caribien og USA.
Blandt mange andre steder besøgte skibene de tidligere dansk-vestindiske øer, og var Søværnets og Danmarks officielle repræsentanter ved markeringen af 100-året for salget af øerne til USA i 1917.
Skibschef på SVANEN, kaptajnløjtnant Martin Engelhardt, fortæller om den lange rejse, om oplevelserne og om begivenhederne i forbindelse med 100-årsmarkeringen.
Og om hvordan det er at krydse Atlanten for sejl i et lille træskib fra 1960 som søofficer på en meget anderledes international mission.
TORSDAG d. 22.februar Med vikingeskibet Skjoldungen i Sydvestgrønland.
 
I sommeren 2016 sejlede Skjoldungen små 500 sm i Nordboernes kølvand langs Grønlands sydvestkyst. Formålet med turen var at sejle i en mindre råsejlsbåd i og mellem de områder, hvor Nordboerne havde levet i Grønland.
Ingeborg Gayle Nielsen vil fortælle om forberedelserne men i særdeleshed om en rejse tæt på Grønland og Grønlænderne. En ydmyg rejseform med respekt for natur, kultur og de fantastiske mennesker.
TORSDAG d. 22. marts  Sikkerhed til søs og få tjekket din redningsvest.
 
Hvilket sikkerhedsudstyr er det nødvendigt at have, hvad er godt at have og hvad er ren luksus.
Camilla Geisler Ritzau fra Søsportens sikkerhedsråd og Trygfonden fortæller om de nyeste erfaringer og svarer gerne på spørgsmål.
Den sidste halve time afsættes til et tjek af din personlige redningsvest. 
 

FASTELAVNSFEST 11.februar kl.14.00

Fastelavnsfest i FREM søndag d. 11. februar kl. 14.00
 
Troede du, du var for gammel til at slå "Katten af tønden", så tro om igen, kom og slå løs. Du har også mulighed for at give børn og børnebørn en god fastelavnseftermiddag. 
Vi håber, at alle vil tage familie og venner med til en hyggelig eftermiddag i sejlklubben.
 
Der er 5 tønder, som skal slås ned. En for de mindste, en for de mellemste og en for de største børn. Og så selvfølgelig dame- og herretønden.
 Når børnetønderne er slået ned, serveres der fastelavnsboller og sodavand til børnene. Vi håber, at der kommer rigtig mange gerne udklædte børn. Voksne må også meget gerne være klædt ud. 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 19.MARTS 2018 kl.19.00

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Til generalforsamlingen har alle medlemmer af klubben adgang. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. vedtægternes pkt. 13
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen iflg. vedtægternes pkt. 13
 8. Valg af en intern revisor
 9. Eventuelt.
ENDELIG DAGSORDEN SENEST 8 DAGE FØR. VÆR OPMÆRKSOM PÅ FRIST FOR INDSENDELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG. 
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen.
 
Nedenfor billede fra generalforsamling 2017 (med nogle "skrappe" herrer i baggrunden.

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
Vinterundervisningen fortsætter lidt endnu - sejlkundskabskurset kører til 7. marts, mens der er skriftlig prøve i navigation mandag 5. februar og mundtlig prøve lørdag 10. februar.
 
Vi har fået tilmeldinger fra mange både nye og gamle elever, og foreløbig holdliste hænger i skolestuen, der er nu kun få ledige pladser der tildeles efter først til mølle.
 
 
Der vil komme information om sejlads sæsonen og faktura på skolepenge i slutningen af februar, men vi kan allerede nu fortælle der er introduktionsmøde for elever og lærere onsdag 25. april kl 19:30 på verandaen, så reserver denne dato så du sammen med dit hold kan aftale hvornår I skal mødes.  

NYT FRA HAVNEN

Ved Havnefoged John Vestergaard
 

Igen i år, har vi i vinterperioden, sat en låge for midtermolen med adgangskontrol, således at der kun er adgang for de bådejere der har deres båd i vandet ved midtermolen, lågen står opsat for 7. vintersæson og i den tid har der ikke været tyveri fra midtermolens både.

Fra d. 15 marts har havnekontoret har igen åbent til kl. 18,00 mandag aften

Nordhavnsvejen
Nordhavnsvejen er endelig blevet færdig og åbnet for trafik i alle retninger og det ser ud til at have hjulpet på trafikken der nu afvikles planmæssigt med få kødannelser.

Vente –rokeringsliste
Husk hvis du har søgt fastplads eller rokering til anden plads i havnen står du på en liste som år efter år vil være gældende udfra din klubanciennitet, så hvis du ændre adresse, telefon nummer, mail adrs. eller finder en anden båd du bedre kunne tænke dig, så husk at ændre det på havnekontoret og ikke kun i din klub.

Tildeling af pladser
Vi begynder nu og frem til sidst i april at tildele pladser så vis man vil rokere til anden plads skal vi hurtigst mulig have besked.

Sommerleje

HUSK: Betaling af sommerlejen 2018 bliver udsendt i januar til betaling senest 10 februar, så husk at se efter posten eller PBS omkring 1 februar ellers kan man kontakte havnekontoret.

 

 

 

 

 

Forsikring:
Der vil forekomme stikprøvekontrol på bådenes ansvarsforsikring, dette igen for at overholde vores aftale i forpagtningsaftalen med By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte besked og vi skal så bede om en kopi af forsikringen samt at denne er betalt.

Søsætning 2018
Vi starter søsætningen sidst i marts måned og forsætter trods helligdagene i april frem til 2 uge i maj hvor vi skulle have søsat den sidste båd. (se link til optagningsliste andetsteds)

Kulpladsen
Lørdag d. 21 april kl. 07,00 kommer kranen og søsætter alle både fra kulpladsen, startende med den tungeste båd først ( altså sidst op – først i )

Trådløst internet.
Svanemøllehavnen har fået lavet trådløst internet i hele havnen og firmaet Teracom har forsikret os at det bliver, måske, Danmarks bedst dækkende netværk på et havneområde, kom og få adgangs login på havnekontoret.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

AKTIVITETER I 2018

 2018
JANUAR 
07/1: kl.14.00  Nytårskur (Buffet fra kl. 12.00)
25/1: kl.18.00  Mad og Foredrag
FEBRUAR
22/2: kl.18.00 Mad og Foredrag
MARTS
15/3: kl.17.30 Møde for nye medlemmer
29/3: kl.18.00 Mad og Foredrag
APRIL
28/4: Standerhejsning kl 14.00 ( Buffet fra kl 12.00)
MAJ
19.-20.-21/5: Pinsetur
JUNI
JULI
AUGUST
25/8 kl.18.00 Sommerfest og OLDBOYS race
 
 
 
 SEPTEMBER
 
OKTOBER
6/10 kl 14.00: Standernedhaling
6/10 kl 18.00: Skole- og standernedhalingsfest
7/10 kl 9.00: Havnetur
25/10kl.18.00: Mad og Foredrag
NOVEMBER
24/11 kl. 18.00 : Stiftelsesfest

29/11 kl. 18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
2/12 kl. 14.00: Banko (buffet fra kl. 12.00)
 
JANUAR 2019
6/1 kl.14.00: Nytårskur (buffet fra kl.12.00
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. NYT TELEFONNUMMER: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10 FEBRUAR 2018

Om dette nyhedsbrev

 
 • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
 • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
 • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
 • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
 • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev